Realizace zahrady v městské zástavbě.


Firma Zbyněk TULEJA se zavazuje:zavést, udržovat a zlepšovat systém ochrany životního prostředí podle mezinárodních standardů ČSN EN ISO 14001,

dodržovat všechny zákonné předpisy i místní vyhlášky k ochraně životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a k zajištění čistějšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance,zajistit potřebné personální, finanční, materiálové a informační zdroje pro udržování a zlepšování systému ochrany životního prostředí,

snižovat materiálovou a energickou náročnost při svých činnostech, předcházet mimořádným událostem v oblasti životního prostředí; možná rizika minimalizovat důsledným uplatňováním principů prevence a systematickou přípravou na zvládnutí mimořádných situací,průběžně zlepšovat svůj environmentální profil,

při plnění pracovních úkolů postupovat tak, aby žádná z aktivit firmy neovlivnila negativně životní prostředí,

využívat veškeré dostupné nástroje k zapojení zaměstnanců a spolupracovníků do procesu neustálého zlepšování svých činností s ohledem na životní prostředí,

rozvíjet spolupráci s místními úřady, komunitami v okolí a dalšími zainteresovanými stranami.

Od zaměstnanců a spolupracovníků firma očekává:aktivní přístup k naplňování této politiky ochrany životního prostředí a spolupráci při naplňování ekologických cílů,zvyšování environmentálního povědomí a odbornosti v oblasti ochrany životního prostředí.Zbyněk Tuleja Majitel firmy

Zahradni architektura

Tuleja

Rovensko

Zábřeh

Pokládání travního koberce

Projekce a realizace sadovnických úprav

Ořez stromů horolezeckou technikou

Sečeni trávníků

Herbicidní odplevení ploch

Výkopové práce minibagrem

Zbyněk TULEJA

Kácení stromů v nepřístupných místech

lesní hospodářství

ochrana životního prostředí

Řez a ošetřováni keřů, stromů, živých plotů

Šumperk